Hem

 

Öckerö Ö Råd

Remissvar

 

Norra Brevik diarienummer SB 0367/13

 

 

Öckerö Ö-råd har tagit del av Öckerö kommuns handlingar rörande upprättande av detaljplan för området benämnt Norra Brevik.

 

Planen omfattar uppförandet av villor samt flerbostadshus inom ett idag orört område, frekvent nyttjat för rekreation och friluftsliv av allmänheten. Ett stort antal samtal till ledamöter i Öckerö Ö-råd har tydligt visat ett motstånd bland ö-invånare mot de idag redovisade planerna för framtida bebyggelse. Motståndet finns naturligtvis bland boende i närområdet men i hög grad även bland många andra som promenerar längs slingan, vuxit upp i området eller värnar om de få relativt orörda delar av ön som finns kvar. Samrådsmötet på Nimbus visade på ett övertygande sätt ett mycket stort antal kommuninvånare ( samt även boende utanför kommunen ) kraftigt motsätter sig presenterade planer på byggnation.

 

I gällande ÖP anges att västra delarna av Hönö och Öckerö är särskilt bevarandevärda. Avsikten att exploatera Norra Brevik på nu planerat sätt harmonierar inte med denna inriktning i ÖP5 (endast på karta finns visat -i strid med texten - området som möjligt att bebygga). Denna kombination av ja och nej till eventuell byggnation är i sig själv en märklighet i dokumentet.

 

Vid genomläsning av kommunens kulturmiljöprogram, intentioner i #2 PBL, 4 kapitlet MB samt att större delen av det tilltänkta området ligger inom ytterskärgården, där - enligt kulturmiljö-programmet - kommunens strävan är undanhålla landskapstypen från bebyggelse, är det förvånande att frågan om byggnation i det nu diskuterade området över huvud taget lyfts till samråd.

 

Öckerö Ö- råd vill i denna skrivelse framföra ett antal kommentarer till utsända handlingar samt förslag till betänkande vid fortsatt handläggning.

 

Kommentarer

 

1.Utsända handlingar anger 1990-talets strategi att bygga på berg för att spara jordbruksmark som eftersträvansvärd. Detta känns som en föråldrad inriktning av markhantering och borde omvärderas. I dag är klippor och berg mer bevarandevärda i ett skärgårdssamhälle ur många synpunkter, inte minst ur den turistiska vilket kommunens styrande värnar om. Bevarandet av kommunens särart är en attraktion som behöver vårdas och hit hör orörda berg och klippor.

 

2.Utredningar rörande flora och fauna är genomförda 2013 - 2015, under nov-dec dvs inte under en tid av året där aktiviteten i naturen är som störst. Kanske kan relevansen i dessa undersökningar vara diskutabla. Denna inventering verkar inte heller ha nyttjats vid placering av huskroppar i förelagda planer. Enligt planarkitekten skulle även en uppföljande inventering gjorts men en sådan verkar aldrig ha blivit av. Miljö- naturutredningarna känns undermåliga.

 

3.Va-studier anger att 65 boenden beräknas tillkomma (30 villor och 35 lägenheter). Denna studie gjordes 2015. Sedan dess har planerna ändrats och omfattar idag ca 25 villor samt 6 st 4-våningshus och lika många 3-våningshus. Med ett antagande om endast 2 lägenheter/våningsplan, vilket troligen är i underkant, kommer man fram till 84 lägenheter. Lägenheternas antal verkar alltså ha flerdubblats. Även om man beaktar att 20% av lokalerna i flerbostadshusen får användas som kontor och att lägenheter av olika storlek kommer att byggas så stämmer matematiken dåligt. Rimligen bör betydligt fler än 35 lägenheter inrymmas i detta antal 3 och 4-våningshus. Antalet lägenheter ser alltså ut att vara en stor avvikelse från vad som presenterats i underlagen. Med detta i åtanke kommer även trafiken att vara avsevärt större än vad som hittills antagits. Tidigare i processen avslogs ärendet när antalet lägenheter uppgick till 100. Vi verkar de facto nu vara tillbaka i en nivå av ca 100 lägenheter, vilket i fortsatt resonemang i kommande punkter kommer att vara Ö-rådets antagande.

 

4.I dokumentationen nämns även att idag bebyggda områden nu "länkas samman" genom den planerade bebyggelsen. Skall detta ses som ett eftersträvansvärt mål ? Borde inte grönområden mellan bebyggelse istället ses som attraktivt för människan och därför bevaras ? För Ö-rådet verkar sammanlänkningen ha motsatt effekt, nuvarande bebyggelse skärs istället av från naturområden.

 

5.Betydelsen av skuggstudien och restriktioner för tillkommande bebyggelse på berget är otillräckligt kommenterad och inte relevant vad gäller "värsta scenario", hänsyn inte tagen till möjliga placeringar av hus samt storlek på hus. Här behövs mer information.

 

6.Avsikten är tydligen att en Trafikutredning skall "göras under resans gång". Att en sådan inte redan ingår i underlaget är förvånande då belastningen på den hårt trafikerade Norgårdsvägen sedan länge är omdiskuterad. Olägenheten av tung trafik är redan idag tydlig i villor utefter vägen genom de skakningar den tunga trafiken orsakar i fastigheterna. Ö-rådets uppskattning är att det inom området idag finns ca 200 boenden. Med drygt 100 nya boenden i planerna för Norra Brevik (egen uppskattning enl punkt 3 ovan) och ytterligare ca 50 lägenheter i Hjälvik skulle trafiken längs Norgårdsvägen i stort sett fördubblas. En sådan förändring verkar inte välbetänkt att ta hänsyn till "under resans gång".

 

 

 

 

Betänkanden

 

Med de planerade byggnationer som inom en nära framtid kommer att kunna äga rum i områden utefter Norgårdsvägen finns en oro för en alltför stor påverkan på området. Redan i process är Öckerö Centrum med ca 350 bostäder och i Hjälvik är planer presenterade för uppförande av ca 50 bostäder. Tillkommer ca 100 (Ö-rådets antagande) bostäder i Norra Brevik vilket inalles innebär att i området runt 500 nya boenden växer fram inom en relativt begränsad del av ön Öckerö.

 

I kommunens bostadsstrategi anges förväntat årsbehov av bostäder för kommande år till ca 50 st. Detta innebär att med dessa två nybyggnadsområden (centrum och Hjälvik) behovet för de kommande 8 åren är uppfylld. Skulle även planerna för Norra Brevik realiseras skulle ca 10 års behov av planerad tillväxt för kommunen vara garanterad. Detta inom ett område på ett fåtal kilometer !

 

Utseendet på området, och upplevelsen härav, kommer att förändras oerhört bara om Öckerö Centrum och Hjälvik genomförs med ökad trafik och ökad belastning på de grönområden som finns kvar t ex området kring Hjälvik

Byggnation även i Norra Brevik kommer i dessa hänseenden innebära ytterligare försämringar.

 

Dessutom planeras förändring av området genom rivning av gamla kulturminnesmärken såsom Ankaret och Minnesstensskolan.

 

Varför belasta ett så begränsat område på Öckerö med denna stora mängd nya boenden ? Det finns bättre lämpad mark på både Hönö och Björkö som kan bebyggas med prioritet över Norra Brevik (och även Hjälvik)

 

En mycket stor grupp invånare upplever att all denna påverkan inom ett begränsat område av ön Öckerö visar på en stor politisk okänslighet från kommunens sida.

 

 

 

Ö-rådets förslag

 

1.Invänta färdigställandet av det arbete av ÖP som pågår och som skall redovisas inom kort. Mycket har förändrats sedan 2006 då den nu gällande planen antogs. De enda som kan "förlora" på att invänta den kommande ÖPn är markägare av området. Detta bör naturligtvis inte vara rättesnöret för kommunens beslut. Invånarnas allmänna intressen och välfärd skall självklart vara de beslutandes huvudsakliga intresse. Avvakta beslut om detaljplan för Norra Brevik till dess nästa ÖP är beslutad.

 

2.Idag är byggnation i Öckerö Centrum med 350 boenden redan på väg i beslutskedjan. Invänta start och färdigställande av detta innan beslut om fler exploateringar, såsom i Norra Brevik (och Hjälvik) ,fattas. Varför i förtid förstöra områden som under ytterligare tid kan nyttjas av allmänheten ? Och kanske kommer samhälls-utvecklingen att visa att andra områden är mer lämpade för byggnation eller att behovet av nya boenden minskar.

 

Öckerö. 2017-09-19

 

För Öckerö Ö- råd

 

................................

Kerstin Sterner

Ordförande

 

Inlaga från Öckerö Ö-råd till ärende Diarienummer SB 0008/17

 

 

 

 

Öckerö Ö-råd vill, med anledning av byggplaner inom badplatsområdet i Hjälvik, lämna ett antal synpunkter samt framställa vissa frågor.

 

Planerna har presenterats på samråd varvid tydligt framkom att ett stort antal boende i kommunen är kraftfullt emot den nu förevisade planen vad gäller huskropparnas ytstorlek, höjd, estetiska utformning och placering. Även personer boende utanför kommunen men som frekvent besöker badplatsen visar bestörtning och förtvivlan över den planerade förändringen.

 

 

Synpunkter

1.Området är idag ett stycke tämligen orörd natur som skänker en känsla av att komma ut i det fria. Inte bara badande utan människor som promenerar på slingan njuter av omgivningarna. En byggnation av nu planerat utseende skulle dominera miljön och totalt ta bort känslan av att vara ute i naturen. Besökare vid badplatsen kommer troligen istället att uppleva obehag av att känna sig iakttagna från boende i komplexet.

2.Byggnadens storlek samt att den kommer att ligga nära vägen och ha en avsevärd höjd kommer att "privatisera" miljön. Att befinna sig nära en så imponerande huskropp kommer att upplevas som om man gör intrång på privat område vid passage.

 

Båda dessa intryck; dominerande och privatiserade har tidigare i KF protokoll 2015 klart uttalats skall undvikas vid framtida byggnation.

 

3.Avstånd till vårdcentral, livsmedelsbutik, systembolag och busshållplats torde innebära att boende i det nu planerade komplexet inte kommer att kunna gå till sitt mål eller en ens till närmaste busshållplats ca 750 m bort dvs inte nyttja kollektivtrafik. Viljan att nyttja Flexlinjen till busshållplatsen medför en planering och obekvämlighet som förmodligen många vill undvika. Utan tvekan kommer istället ärenden att företas med eget fordon vilket kommer att öka trafiken. Detta inom ett badplatsområdet där inte minst barn kommer att röra sig fritt och säkerligen inte alltid under lekens gång vara uppmärksamma på förekomst av bilar.

 

Avståndet till all form av service och som följd av detta en ökad trafik inom ett badplatsområde är ett starkt skäl att inte bebygga området med hus för 55+ och kanske inte alls.

 

4.Enda tillfarten till Hjälvik är via Norgårdsvägen. Denna väg är redan idag hårt trafikerad med t ex skakningar inomhus i fastigheter längs vägen. Skulle dessutom planer för byggnation i Norra Brevik realiseras kommer trafiksituationen att förvärras. I området förekommer dessutom ofta sportevenemang varvid trafiken kraftigt ökar. Samma ökning kan ses under vackra sommardagar då antalet badande ofta blir stort.

Der finns inte heller längs hela vägens sträckning GC-väg vilket ytterligare ökar risken för olyckor.

 

Trafikutredning för närområdet (inte bara påverkan på väg 155) är nödvändig innan vidare planering av byggnation sker. Situationen är inte sådan att trafiklösningar kan komma "längs resans gång" vilket har uttryckts av kommunpolitiker

 

 

 

 

 

Frågor

ASedan 1949 finns på del av den nu gällande tomtmarken tillstånd för att uppföra hotell/pensionat av en mindre storlek, av ritningar att döma ca 8x12 m samt 6 m högt. På var sida om tomten finns parkområde/allmän platsmark utmärkta. Dessutom är byggrätten på själva tomten starkt begränsad då huskroppen är omgiven av s k prickmark vilken har restriktioner för nyttjande.

Tanken hos dåvarande beslutsfattare verkar ha varit att möjliggöra uppförande av en diskret byggnad, omgiven av grönytor och som väl smälte in i omgivningarna. Den tanken borde överförts till dagens planer

 

De två omgivande markområdena har sedermera försålts/avtalats bort med exploatör. Denne vill hårdexploatera den befintliga marken genom byggnation i stort sett ut till samtliga markavgränsningar. Utformningen av konceptet följer en redan färdig mall och är inte på något vis anpassad till den miljö som finns i Hjälvik.

 

Enligt PBL 8 KAP 9# skall "byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-eller landskapsbilden och till natur-och kulturvärden på platsen."

Fråga: varför har inte en föreslagen byggnation anpassats till den befintliga omgivningen ? En arkitekt hade kunnat rita ett boende som kunnat smälta in i omgivningen och med en storlek och utformning som t o m kunnat upplevas positivt av människor. Ett färdigt koncept sparar naturligtvis kostnader för exploatören men detta koncept i Hjälvik kommer att bryta med natur och tidigare bebyggelse på ett störande vis

 

B.Landskapet runt detaljplanetomten klassa med höga naturvärden. Detaljplanen från 1949 och även planbeskedet 2014 talar om hotell-och restaurangverksamhet. En sådan affärsverksamhet är tillfällig, delvis säsongsbetonad, vilket i mindre utsträckning skulle belasta intilliggande skyddsvärda områden.

Ett permanent boende med 100-talet personer kommer att på ett helt annat sätt innebära nyttjande/ slitage på dessa skyddsvärda områden

 

Fråga: finns planerade åtgärder för att säkerställa information/riktlinjer på hur dessa skyddsvärda områden får användas ?

 

C.Hänvisningen till undantaget 5 i strandskyddsbestämmelserna , området "behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området", uppfattar Ö-rådet kunna tolkas på ett helt annat sätt.

Det allmänna intresset är snarare att behålla området i sitt nuvarande skick till glädje för badande, promenerande och besökande allmänhet ! Viss kan ett seniorboende placeras på annan plats, kanske t o m borde placeras på annan plats med närhet till service av olika slag, förslagsvis inom nya Öckerö Centrum.

 

Fråga: delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilket intresse som bör prioriteras

D.Vid andra ärenden i kommunen där bygglovsansökan innehållit pool har kommunens Va-enhet meddelat att poolen inte får fyllas med kommunalt vatten.

 

Fråga: hur ställer sig Va-enheten till fyllnad av planerad pool inom seniorboendet ? Skall poolen möjligtvis fyllas med havsvatten ? Behövs inte i sådana fall tillstånd ?

 

E.Området tangerar en tänkt gräns för Yttre Skärgården enligt kommunens kulturmiljö-program. Denna gräns är inte en exakt uppritad linje enligt vad Ö-rådet kan läsa sig till. Under alla omständigheter är området beläget i en känslig, kustnära del av ön Öckerö och borde omfattas av samtliga de hänsyn som skall tas i sådana områden, till gagn för naturen, människor och deras upplevelser av omgivningen. Sådana hänsyn finns i angivna i #2 PBL och i 4 KAP MB.

 

Fråga: hur motiverar kommunen insatser avvikande från krav om särskild hänsyn i kustnära områden, den så kallade Yttre Skärgården

 

Avslutningsvis vill Öckerö Ö-råd påpeka att det främst är den okänsliga, avvikande utformningen och storleken av de föreslagna byggnaderna som vi inte ser positivt på. En annan planlösning gällande dessa faktorer och en bättre anpassad arkitektonisk utformning som bättre passar in i miljön skulle kunna uppföras.

 

 

 

Öckerö 2017-09-19

 

För Öckerö Ö-råd

 

 

............................

Kerstin Sterner

Ordförande

 

 

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia